Hướng dẫn chuyển khoản CHỨNG KHOÁN và chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán

 

I. Hướng dẫn chuyển khoản chứng khoán nội bộ:

 a. Quy định chung:

         Chuyển khoản giữa các tài khoản giao dịch thuộc cùng tài khoản lưu kư

         Chứng khoán yêu cầu chuyển phải thỏa điều kiện của PNS và UBCKNN

         Thời gian thực hiện:

o    Tại quầy: 8h00 ~ 17h00

o    Qua Tổng đài dịch vụ: 8h00 ~ 17h00

o    Qua Internet: Không quy định

         Phí dịch vụ: Miễn phí

 b. Cách thực hiện:

Tại quầy:

         Quư khách trực tiếp đến quầy giao dịch của PNS

         Cung cấp CMND bản chính, thông tin chuyển khoản chứng khoán nội bộ (tài khoản chuyển, tài khoản nhận, mă chứng khoán, số lượng chuyển), nhân viên Dịch vụ in "Phiếu yêu cầu chuyển khoản chứng khoán", Quư khách kư tên

Qua Tổng đài dịch vụ:

         Quư khách gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ 028-6255.6528

         Cung cấp thông tin tài khoản và Mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ

         Cung cấp thông tin chuyển khoản chứng khoán (tài khoản chuyển, tài khoản nhận, mă chứng khoán, số lượng chuyển)

Qua Internet:

         Quư khách đăng nhập PNS@Wtrade/PNS@Htrade/PNS@Mtrade chọn mục "Tiện ích - Chuyển chứng khoán" thực hiện 24/24 trong ngày

         Chọn Tài khoản giao dịch chuyển

         Chọn Tài khoản giao dịch nhận

         Chọn Mă chứng khoán cần chuyển

         Nhập số lượng chuyển (sao cho nhỏ hơn hoặc bằng "Số lượng tối đa có thể chuyển")

         Bấm "Chấp nhận" 

         Nhập mật khẩu giao dịch để xác nhận chuyển khoản.

II. Hướng dẫn chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán:

Chuyển nhượng quyền nhận tiền bán khoản chứng khoán (sau đây gọi là Chuyển nhượng quyền):

a. Quy định chung:

         Khách hàng phải đăng kư trước dịch vụ Chuyển nhượng quyền

         Tài khoản giao dịch có tiền bán chứng khoán chờ về (chưa thực hiện chuyển nhượng)

         Thời gian thực hiện 8h00 ~ 16h00

         Phí dịch vụ: Theo Biểu phí

 b.Cách thực hiện

Tại quầy:

         Quư khách trực tiếp đến quầy giao dịch của PNS

         Cung cấp CMND bản chính, thông tin chuyển nhượng quyền(tài khoản giao dịch, số tiền yêu cầu chuyển nhượng), nhân viên Dịch vụ in "Phiếu yêu cầu chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán",  Quư khách kư tên

Qua Tổng đài dịch vụ:

         Quư khách gọi điện thoại đến Tổng đài dịch vụ 028-6255.6528

         Cung cấp thông tin tài khoản và Mật khẩu giao dịch qua Tổng đài dịch vụ

         Cung cấp thông tin chuyển nhượng quyền (tài khoản giao dịch chuyển, số tiền yêu cầu chuyển nhượng)

Qua Internet:

         Quư khách đăng nhập PNS@Wtrade/PNS@Htrade/PNS@Mtrade chọn mục "Tiện ích - Chuyển  nhượng quyền"

         Chọn Tài khoản giao dịch

         Nhập số tiền tại Cột "Tiền thực nhận"

         Bấm "Chấp nhận"

         Nhập mật khẩu giao dịch

 

Theo dơi trạng thái chuyển nhượng quyền:

         Sau khi thực hiện lệnh, Quư khách theo dơi phía dưới màn h́nh "Lịch sử chuyển nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán"

         Cột trạng thái:

o    Chờ duyệt - Lệnh đă được PNS tiếp nhận và chờ pḥng kế toán xử lư

o    Đang thực hiện - Lệnh đang được hệ thống xử lư

o    Hoàn tất - Lệnh đă được PNS thực hiện xong

-----------------------------------------------------

Trung tâm hỗ trợ chăm sóc khách hàng

084.28 62556528